Издадени книги от читалището

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ – 2009
Кн. № 1

К У З М А Н Ш А П К А Р Е В
П У Б Л И Ц И С Т И К А
K.Shapkarev-Publicistika

С О Ф И Я 2 0 1 0

Сборникът включва основната част от публицистичното и историко-географско творчество на заслужилия български просветен деец, ревностен фолклорист и плодовит книжовник КУЗМАН ШАПКАРЕВ (1834–1909), родом от гр. Охрид. Няколко десетилетия поред през вто¬рата половина на XIX в. той работи неуморно и всеотдайно на учител¬ското поприще, за развитието на новобългарското образователно дело и за извоюване на независима българска църква. Много съществен е при¬носът му и за основаването на известната българска гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Солун. Верен ученик и последовател на братя Димитър и Константин Миладинови и достоен продължител на тяхното дело, той се изявява като пламенен радетел за възраждането на българ¬щината в Македония.
Поместените в предлагания том негови статии, дописки и други материали – писани и отпечатани в периода 1860–1901 г. – са изпълнени с полемична страст, с дълбоко вълнение и публицистично майсторство. Те не отминават ежедневни, актуални теми от живота, но са посветени преди всичко на важни, кардинални за нацията ни и нейното бъдеще въпроси. Основният девиз в цялостното творчество на Шапкарев е: „Ис¬тината и само истината!” От този дух са проникнати и публицистичните материали, намерили място в настоящия сборник. С неговото обнародване Народно читалище „Кузман Шапкарев – 2009” осъществява мечтата-завет на родолюбеца от Охрид, който в края на XIX в. се обръща към сънародниците си: „Желал бих, ако би ми било възможно, да ги събера в една обща сбирка, но затова искат се разноски, на каквито не разполагам”.

30 godini fond bg
Книгата се издава със спомоществователството на НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ“
Издателски съвет на Фонда: проф. д.и.н. Валери Стоянов, проф. Греди Асса, Алек Попов, Виолета Миланова, Лилия Николова


     

programa pomosht za knigataИзданието е спечелило конкурс на Националния център за книгата

© Илия Тодоров, съставител, автор на предговора, 2010
© Николай Жечев, съставител, послеслов и бележки, 2010
© Светлина Николова, нормализация и сверка на текста, 2010
© Олга Пърличева, показалци, 2010
© Надя Николова, художествено оформление, 2010
© Народно читалище „Кузман Шапкарев – 2009”, 2010


 

ISBN 978-954-92400-1-6