Библиотечни книги

Опис на част от съхраняваните книги в библиотеката на Народно читалище „Кузман Шапкарев – 2009”

Английският печат за Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. / Съст. З. Николова. С., 1998.
Аферата “Мис Стоун”. Спомени, документи и материали. / Съст. К. Пандев и М. Вапцарова. С., 1983.
Божинов, В. Българската просвета в Македония и Одринска Тракия (1878–1913). С., 1982
Галчев, И. Здравно-социалната дейност на Българската екзархия в Македония и Такия (1870-1913). С., 1994.
Георгиев, В. Българската интелигенция и националната кауза в Първата световна война. Съюзът на българските учени, писатели и художници (1917 – 1918 г.). С., 2000.
Георгиев, Г. Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.). С., 2006.
Гиза, А. Балканските държави и македонският въпрос. С., 2001.
Гоцев, Д. Национално-освободителната борба в Македония (1912–1915). София, 1981.
Гребенаров, Ал. Легални и тайни организации на македонските бежанци в България (1018–1947), С., 2006, 420 с.
Гръцката и сръбската пропаганда в Македония (Краят на ХІХ – началото на ХХ век) : Нови документи / Ред. В. Георгиев, С. Трифонов. С., 1995.
Данаилов, Л., Ст. Нойков. Националноосвободителното движение в Тракия 1878 – 1903 г. С., 1971.
Документи и материали за историята на българския народ. С., 1969.
Кънчов, В. Избрани произведения. В 2 т. Т. 1-2. / Под ред. На Х. Христов. 1970. / Т. 1. Пътуване по долините на Струма, Места и Брегалница, Битолско, Преспа, Охридско. / Т. 2. Град Скопие. Сегашното и недавното минало на град. Велес. Македония. Етнография и статистика.
Лалков, М. България в балканската политика на Австро – Унгария 1878 – 1903. С., 1993.
Македония. История и политическа съдба. Т. І – ІІІ. С., 1994 – 1998.
Македония. Сборник от документи и материали. / Съст. В. Божинов, Л. Панайотов, Д. Мичев, Д. Мирчева, К. Пандев, Д. Дойнов, Л. Йончев, А. Райкова, К. Палешутски, Ст. Жерев, М. Михайлова, Р. Стойков. С., 1978.
Македония и Одринско. Статистика на населението от 1873 г. С., 1995.
Македония и Тракия в борба за свобода : (Краят на ХІХ – началото на ХХ век) : Нови документи / Ред. Георгиев, В. Трифонов. С., 1995.
Македония през погледа на австрийски консули 1851-1877/78. Т. І – ІІІ. С., 1998. (съст. Паскалева, В.)
Марков, Г. Голямата война и българският ключ за европейския погреб (1914 – 1916). С., 1995.
Материали за историята на македонското освободително движение. Кн. 1 – 9. / Съобщава Л. Милетич. Кн. 10. /Стефан Н. Аврамов. Кн. 11. / Съобщава Б. Мирчев. София, 1925 – 1931; Фототипно изд. Под загл. : Освободителното движение в Македония и Одринско. Спомени и материали. В 2 т. Т. 1-2. / Съст. Л. Панайотов и Й. Шопов. С., 1983.
1. Въстаническото движение в Югозападна Македония /до 1904/ . По спомени на Славейко Арсов. 1925. ІV, 135 с.
2. Освободителната борба в Костурско /до 1904/. По спомени на Пандо Кляшев. 1925. 136 с.
3. Борбата в Костурско и Охридско /до 1904/. По спомени на Иван Попов, Смиле Войданов, Деян Димитров и Никла Митрев. 1926. VІ, 2, 141 с.
4. Към борбите в Югозападна Македония / Кичевско, Битолско, Леринско, Преспанско, Дебърско/. По спомени на Лука Джеров, Георги Попхристов, Ангел Андреев, Георги Папанчев и Лазар Димитров. 1926. 145 с.
5. Спомени на Дамян Груев, Борис Сарафов и Иван Гарванов. 1927. VІ, 136 с.
6. Солунският атентат и заточениците във Фезан. По спомени на Павел П. Шатев. 1927. ІV, 155 с.
7. Движението отсам Вардара и борбата с върховистите. По спомени на Яне Сандански, Черньо Пеев, Сава Михайлов, Хр. Куслев, Ив. Анастасов-Гърчето, Петър Хр. Юруков и Никола Пушкаров. 1927. VІІІ, 193 с.
8. Спомени на Гьорчо Петров. 1927. 208 с.
9. І. В Македония и Одринско. Спомени на Михаил Герджиков. ІІ. Първият централен комитет на ВМРО. Спомени на Христо Татарчев. 1928. 107 с.
10. Стефан Н. Аврамов. Революцонните борби в Азот /велешко/ и Паречието. 1929. VІ, 201 с.
11. Революционната дейност в Демирхисарско /Битолско/. По спомени на Алексо Стефанов /демрхисарски войвода/. 1931. VІІІ, 107 с.
Матов, М. Най-комитата разказва… (Живот за Македония). / Съст. Хр. Матов. С., 2002.
Матов, Хр. Мълчаливецът от Струга. С., 1993.
Международни актове и договори (1864–1918). / Съст. Сл. Стефанова. С., 1958.
Палешутски, К. Македонският въпрос в буржоазна Югославия (1918 – 1941). С., 1983.
Палешутски, К. Македонското освободително движение след Първата световна война (1918 – 1924 г.). С., 1993.
Пандев, К., В. Александров. Кореспондентът на “Таймс” съобщава от София. / Съст. … С., 1983.
Пандев, К. Националноосвободителното движение в Македония и Одринско (1878 – 1903). С., 2000.
Петров, П., Х. Темелски. Църква и църковен живот в Македония. С., 2003.
Петров, Т. Нелегалната армия на ВМОРО в Македония и Одринско (1899 – 1908). С., 1993.
Попов, Р. Австро-Унгария и реформите в Европейска Турция (1903-1908). С., 1974.
Пърличев, К. VІ конгрес на ВМРО (1925 г.). С., 2005.
Силянов, Хр. Осободителните борби на Македония. Т. 1 – 2. С., 1933 – 1943.
Сирков, Д. Външната политика на България (1938 – 1941). С., 1979.
Смит, А. Спомени от Македония. Приключенията на един ам
Спространов, Ев. Дневник. Т. І (1901 – 1907) / Съст. Ал. Гребенаров, М. Бошнакова – Велева, Г. Царев. С., 1994.
Татарчев. Д-р Христо. Спомени, документи, материали. / Съст. Ц. Билярски. С., 1989.
Трайков, В., Т. Митев, Документи за Македония на българската емиграция в САЩ, Канада и Австралия. Т. І (1900 – 1945). С., 1995.
Христов, Х. Аграрните отношения в Македония през ХІХ и началото на ХХ век. С., 1964.
Църнушанов, К. Македонизмът и съпротивата на Македония срещу него. С., 1992.
Шапкарев, К. За възраждането на българщината в Македония: Неиздадени записки и писма. С., 1984.
Яворов, П. К. Гоце Делчев. С., 1972.