Първи устав

ПЪРВИ УСТАВ
НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ ”
(ноември 2008 г. )

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият устав урежда устройството и дейността на Народно читалище „Кузман Шапкарев”, наричано за краткост по-долу „Читалището”;
Чл. 2. Читалището е самоуправляващо се културно-просветно сдружение, в което могат да участват физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание;
Ч. 3. Читалището е юридическо лице с нестопанска цел, посочена в раздел II на настоящия устав;
Чл. 4. Читалището се учредява без срок;
Чл. 5. Читалището осъществява дейността си във взаимодействие и сътрудничество с културни, научни и просветни институции, с православната църква, с обществени, стопански и други организации, които извършват културно-просветна и общонародна дейност.

II. ЦЕЛИ
Чл. 6. (1) Да задоволи потребностите на гражданите, свързани със:
1. развитие, обогатяване и популяризиране на културно-историческото наследство на македонските българи и техните потомци;
2. запазване на обичаите, традициите и духовното единство на българския народ;
3. разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството, просветата и културата, свързани с миналото, настоящето и бъдещето на историко-географската област Македония и останалите територии от българското историческо землище;
4. утвърждаване на българската култура и възпитаване на българско национално самосъзнание.
(2) За постигане на целта по ал. 1 читалищата извършват основни дейности, като:
1. уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото-, фоно-, филмо- и видеотеки;
2. развиване и подпомагане на любителското художествено творчество;
3. организиране на конференции, сесии, семинари, школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти, чествания, изложби и др.;
4. събиране, съхранение и разпространение на материали и знания, свързани с историята, езика, културата и живота на българите и техните потомци от и в Македония;
5. създаване и съхраняване на музейни сбирки;
6. издаване на периодични списания, научна и научно-популярна литература, печатни, електронни и други издания, свързани с целите на Читалището;
7. извършване на допълнителни дейности, подпомагащи изпъл¬нението на основните функции на Читалището за съхранение на българското национално самосъзнание и традиции.

III. ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ

Чл. 7. (1) Членовете на читалището са индивидуални, колективни и почетни.
(2) Индивидуалните членове са български граждани. Те биват действителни и спомагателни:
1. действителните членове са дееспособни лица и съпричастни с целите на Читалището, плащат редовно определения членски внос, присъстват на общите събрания и имат право на глас;
2. спомагателните членове са лица до 18 години, нямат право да избират и да бъдат избирани в читалищното настоятелство и имат съвещателен глас.
(3) Колективните членове съдействат за осъществяване целите на читалищата, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас. Колективните членове могат да бъдат:
1. професионални организации;
2. стопански организации;
3. търговски дружества;
4. кооперации и сдружения;
5. културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи.
(4) Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги за читалището. Те се удостояват с решение на общото събрание с явно гласуване и обикновено мнозинство;

ІV. УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 8. Органи на читалището са общото събрание, настоятелството и проверителната комисия.
Чл. 9. (1) Върховен орган на читалището е общото събрание.
(2) Общото събрание на читалището се състои от всички членове на читалището, имащи право на глас.
Чл. 10. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. избира и освобождава членовете на настоятелството, проверителната комисия и председателя;
3. приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейността на читалището;
4. изключва членове на читалището;
5. приема основни насоки на дейността на читалището;
6. взема решение за членуване или за прекратяване на членството в читалищен съюз;
7. приема бюджета на читалището;
8. приема годишния отчет;
9. определя размера на членския внос;
10. отменя решения на органите на читалището;
11. взема решения за откриване на филиали на читалището след съгласуване с общината;
12. взема решение за прекратяване на читалището;
13. взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или на отделни читалищни членове.
(2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.
Чл. 11. (1) Редовно общо събрание на читалището се свиква ежегодно през второто тримесечие на годината. Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на настоятелството, по искане на проверителната комисия или на една трета от членовете на читалището.
(2) Поканата за събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на общодостъпни места трябва да бъде обявено и съобщение за събранието.
(3) Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалището. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред. Тогава събранието е законно, колкото и членове да се явят.
(4) Решенията по чл. 10, ал. 1, т. 1, 4, 10, 11 и 12 се вземат с мнозинство най-малко две трети от списъчния състав на всички членове, имащи право на глас. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

Чл. 12. (1) Ръководен орган на читалището е настоятелството, което се състои от деветима членове избрани от общото събрание за срок от три години.
(2) Настоятелството:
1. свиква общото събрание;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на читалището и утвърждава щата му;
4. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на читалището;
5. назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика.
(3) Настоятелството взема решение с мнозинство повече от половината на членовете си;
Чл. 13. (1) Председателят на читалището е член на настоятелството и се избира от общото събрание за срок до 3 години.
(2) Председателят:
1. организира дейността на читалището съобразно закона, устава и решенията на общото събрание;
2. представлява читалището;
3. свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателства общото събрание;
4. ръководи текущата дейност на читалището;
5. отчита дейността си пред настоятелството;
6. сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на читалището и въз основа решение на настоятелството;
Чл. 14. (1) Проверителната комисия се състои от трима членове, единият от които е председател, избрани за срок до 3 години;
(2) Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството и председателя на читалището по спазване на закона, устава и решенията на общото събрание;
(3) При констатирани нарушения проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление – и органите на прокуратурата.

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 15. Имуществото на читалището се състои от право на собственост и от други вещни права, вземания, ценни книжа, други права и задължения.
Чл. 16. Читалищата набират средства от следните източници:
1. членски внос;
2. културно-просветна дейност;
3. субсидия от държавния и общинските бюджети;
4. наеми от движимо и недвижимо имущество;
5. дарения и завещания;
6. други приходи.
Чл. 17. Читалищното настоятелство изготвя годишен отчет за приходите и разходите, който след приемане от общото събрание се предава на надлежните органи.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
18. Читалището има седалище в град София, район „Възраждане”, ул. „Пиротска” № 5, ет. 2 и кръгъл печат с надпис “НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ КУЗМАН ШАПКАРЕВ”, в средата има отворена книга.
19. Първият устав на Народно читалище „Кузман Шапкарев” е приет от членове-учредители, присъствали на Учредителното събрание на 19 ноември 2008 г.